Search
Close this search box.
logo gris Catalonia Film School

POLÍTICA DE QUALITAT CATALONIA FILM SCHOOL

La Política de Qualitat establerta a Catalonia Film School té l’objectiu d’assegurar que la prestació del servei ofert a la seva clientela -impartició de cursos de formació reglada i no reglada-, respectant els requisits establerts per les organitzacions que li encarreguen o atorguen els seus programes de formació, es dirigeixi a augmentar la satisfacció de l’alumnat; que aquest criteri sigui permanent i que es donin les condicions operatives i humanes necessàries per a una millora continua. Aquesta Política de Qualitat es fonamenta en els següents principis:

  • La Qualitat és responsabilitat de tothom: els treballadors han de disposar de la informació adequada per al desenvolupament de les seves responsabilitats i és imprescindible la seva participació i implicació per a la consecució dels objectius de qualitat.
  • El servei que l’organització desenvolupa ha d’estar sempre conforme als requisits especificats. El tractament de les no conformitats es dirigeix a la prevenció de les mateixes per tal d’evitar la seva repetició i aconseguir la millora continua.
  • La recollida i anàlisi d’informació sobre la qualitat de la prestació del servei percebuda per al nostre alumnat a fi d’augmentar tant la seva satisfacció amb les accions formatives cursades com la seva confiança a la nostra organització.
  • Mantenir actualitzat el sistema de gestió de la qualitat, orientant l’organització, cap a la millora continua.
  • Foment de la responsabilitat: desenvolupament de les accions formatives amb claredat i transparència tant cap a l’alumnat com a les organitzacions proveïdores.
  • La formació continua del personal de l’organització, tant en l’aspecte tècnic i de Prevenció de Riscos Laborals como en la Qualitat. Para la consecució dels objectius de Qualitat, Catalonia Film School té establert un Sistema de Gestió de la Qualitat basada en la Norma UNE-EN-ISO-9001: 2015. La nostra política de qualitat fa referència inequívoca a la necessitat de cumplir els requisits legals i reglamentaris a més dels establerts pel client i els no definits per aquest però necessaris i els requisits i expectatives de les parts interessades. La Direcció Gerent de Catalonia Film School declara d’obligat compliment a tots els nivells, els deures i responsabilitats definits en el Sistema de Gestió de la Qualitat.

Barcelona, 30 de Desembre de 2020 Director Gerent